Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Стародавній Київ (до XIII століття)

Ярослав, будуючи Софійський собор, задумав його як центр новоутвореної руської православної митрополії. Тому тут же споруджено і палац митрополита, який пізніше огородили кам'яною стіною (залишки її знайдені під час археоло­гічних розкопок на території Софіївського заповідника у 1948—1949 pp.). При Софіївському соборі були засновані школа і перша на Русі бібліотека.

У першій половині XI століття площа Києва не обмежувалася територією «Города Ярослава».

Ремісниками і купцями був заселений Поділ. Тут в XI сто­літті були споруджені укріплення Нижнього міста. Існували заселені квартали на Замковій горі, Щекавиці, в районі Кудрявця, далі йшли монастирі, слободи і приміські села.

На південь і схід від міста містився заповідний парк, в якому князь і близькі йому особи влаштовували полювання. Він займав територію Хрещатої долини (Перевесіще) та її схили до Печерська і Клова. За ним знову починалися приміські слободи, монастирі і села.

За свідченням іноземців, зокрема Тітмара Мерзенбурзького, у XI столітті в Києві налічувалося понад 400 церков. Звичайно, це перебільшено, але, безперечно, відображає враження, яке справляв Київ XI століття на тих, хто його відвідував. В цей час населення Києва, за даними досліджень, становило близько 100 тис. чо­ловік. Іноземці вважали його більшим за тогочасний Лондон.

Основу економіки Киева становило ремесло та торгівля. Поряд з цим значна частина мі­ського населення не поривала зв'язку з сіль­ським господарством, яке розвивалося в значних розмірах особливо на околицях міста. Повністю порвала з сільським господарством тільки вер­хівка ремісничого населення.

Ремесло у Києві в домонгольські часи, досягло високого рівня. За неповними даними, в Києві налічувалося понад 60 ремісничих спеці­альностей. Це характеризує досить значний по­діл праці в міському виробництві Києва періоду раннього феодалізму.

Київ був найбільшим ремісничо-торговель­ним центром Русі X—XIII століть. Про це, зокрема, говорять залишки численних ремісни­чих майстерень, знайдених на території різних районів древнього Києва — на Подолі, у верх­ній частині міста, на Копир'євому кінці, Зам­ковій горі та в інших місцях.

Інтенсивно розвивалася у Києві тісно зв'я­зана з ремеслом торгівля. Частину своєї про­дукції київські ремісники продавали на місці, а частину вивозили. Крім того, у Київ приво­зилося багато товарів, серед яких головне місце посідали продукти сільського господарства, які вироблялися у навколишніх селах, а також іноземні товари.

У Києві проживало багато купців. Крім місцевих, тут жили купці з Німеч­чини, Італії, Скандінавських країн, Польщі, Чехії, Угорщини, приїздили купці з Візантії, Хозарії, Волзької Болгарії, з країн Арабського Сходу, Кавказу та ін­ших місць. На початку XII століття Київ уже був важливим центром транзитної торгівлі між Заходом і Сходом. Серед восьми київських торгів, про які свідчать іноземці, що бували у Києві, важливу роль відігравав відомий так званий Бабин торг, що був розташований на території «города Володимира». Не менша роль в розвиткові торгівлі належала великому торгу, що містився побли­зу гирла Почайни, в районі су­часної Поштової площі.

У X—XI століттях досить різним був соціальний склад насе­лення Києва. Тут були представ­ники панівної верхівки, середні верстви і низи. Верхню частину міста займали аристократичні квартали, палаци великого кня­зя, а також двори менш знатних князів і бояр. Жили тут і дру­жинники. До класу феодалів на­лежало і духовенство — біле і чорне — від митрополита і епіско­пів до приходських священиків і рядових монахів. Ця частина населення займала важливе міс­це у громадському житті міста і країни. До класу феодалів тяжіла і багата верхівка ремісничого і торгового населення — голови ремісничих об'єднань, найбільш багаті майстри і купці. Але основну масу населення становили у древньому Києві трудящі люди — дрібні ремісники, торговці і феодально залежні верстви — смерди, закупи, холопи та інші.

Внаслідок глибокого соціально-економічного розшарування в Київській Русі загострюється класова боротьба.

В Києві не раз вибухали народні повстання проти князів та міської аристократії. Рушійною силою в цих класових виступах були ремісники, смерди та міська біднота.

Вся історія древнього Києва — це історія безперервної боротьби між пригноб­леними низами і пануючим класом. «Гора» — аристократичний кремль і Поділ — демократична ремісничо-торговельна частина нижнього міста —завжди протистояли одна одній, що було проявом глибоких суспільних суперечностей, характерних для феодального міста.

Київ — політичний центр Древньоруської держави і резиденція великого князя, в руках якого зосереджувалася вся повнота влади — законодавчої, виконавчої, судо­вої і військової. В час князювання Ярослава Мудрого тут було створено «Руську Правду» — перший кодекс законів на Русі. В Києві було видано і багато інших законодавчих актів: «Правда Ярославичів», «Устав Володимира Мономаха» та інші.

В середині XI століття почала складатися та соціально-економічна система, яка в першій половині XII століття призвела до феодальної роздробленості Древньої Русі. Удільні князі постійно вели між собою війни за землі. Дуже часто, хоча вони й були васалами київського великого князя, претендували на київський стіл, через що у XII—XIII століттях йшла жорстока боротьба за великокнязівську владу.

Після смерті Ярослава Мудрого влада перейшла до його синів. Київ, а разом з ним і великокнязівський стіл одержав старший син Ізяслав.

У 1068 році на Русь напали половці. Ізяслав з своїми братами Святославом Чернігівським і Всеволодом Переяславським виступили проти них. У битві на річці Альті вони зазнали поразки. Половці загрожували Києву. Кияни звернулися до князя з вимогою зброї для захисту міста. Але Ізяслав відмовив, побоюючись, що вони повернуть її проти нього. У відповідь на це у місті спалахнуло повстання. Були розгромлені двори князя і найбільш ненависних феодалів. Ізяслав утік до Польщі, сподіваючись знайти допомогу у князя Болеслава Сміливого. Повстанці проголо­сили великим князем полоцького князя Всеслава Брячеславича, Звільнивши його з в'язниці, куди його посадили Ізяслав з бра­тами.

Проте Всеслав прокнязював тільки сім міся­ців. У 1069 році Ізяслав з польським військом на чолі з Болеславом Сміливим захопив Київ і жорстоко розправився з'киянами. 70 керів­ників повстання було страчено і багатьох ос­ліплено.

З 1073 року аж до їх смерті йшла між­усобна боротьба за київський стіл між Ізяславом, Святославом і Всеволодом. Всеволод пе­режив своїх братів, і час його князювання (1078—1093 pp.) був відносно спокійним.

Після смерті Всеволода у 1093 році за­йняти київський стіл мав можливість його син Володимир Мономах, але він відмовився на користь сина Ізяслава — Святополка, мотивуючи це тим, що той був представником стар­шої лінії роду Ярослава.Київ